loading

Bulgaria joined LifeWatch ERIC in 2022.

LifeWatch Bulgaria is one of the eight Distributed Centres making up LifeWatch ERIC, the e-Science European Infrastructure Consortium which provides data resources, web services and Vital Research Environments (VREs) to biodiversity and ecosystem researchers.

The Agricultural University-Plovdiv is the official national scientific organisation that represents Bulgaria within LifeWatch ERIC.

                                                               ***

През 2022 г. официално България, се присъединява към LifeWatch ERIC.
LifeWatch България е един от осемте разпределителни центъра, в структурата на LifeWatch ERIC. Европейският инфраструктурен консорциум за електронна наука, предоставя ресурси от данни, уеб услуги и жизнена научно-изследователска среда (VRE) за изследователите по биоразнообразие и екосистеми.
Аграрният университет-Пловдив е официалната национална научна организация, която представлява България в LifeWatch ERIC.